Accessibilitat

Neus Estada Carreras s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web d’acord amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://neusestrada.com

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les següents raons:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

Podrien existir continguts no textuales que es presentin a l’usuari sense una alternativa textual que compleixi una funció equivalent (Requisit número 9.1.1.1 de UNE-EN 301549:2022).

Podria existir informació, estructura o relacions que no es poguessin determinar mitjançant programació o que no estiguessin disponibles en el text (Requisit número 9.1.3.1 de UNE-EN 301549:2022).

Podrien existir enllaços la finalitat dels quals no es pogués determinar a partir del text de l’enllaç únicament o a partir del text de l’enllaç juntament amb el seu context d’enllaç determinat mitjançant programació (Requisit número 9.2.4.4 de UNE-EN 301549:2022).

Podria no existir més d’una forma de localitzar una pàgina web dins d’un conjunt de pàgines web (Requisit número 9.2.4.5 de UNE-EN 301549:2022).

Podrien existir indicadors de focus del teclat no visibles (Requisit número 9.2.4.7 de UNE-EN 301549:2022).

Podrien existir alguns textos en una altra llengua no etiquetats correctament (Requisit número 9.3.1.2 de UNE-EN 301549:2022).

Podria existir elements que requereixin la intervenció de l’usuari pels quals no es proporcionin etiquetes o instruccions (Requisit número 9.3.3.2 de UNE-EN 301549:2022).

Podrien existir en el contingut implementat mitjançant llenguatges de marcat elements sense etiquetes d’inici i/o finalització completes, elements amb atributs duplicats o sense identificador únic (Requisit número 9.4.1.1 de UNE-EN 301549:2022).

Càrrega desproporcionada

No s’aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir arxius d’oficina en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria d’ells sí que ho compleixin.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada el 12 de gener de 2024.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia entitat.

Última revisió de la declaració: 12 de gener de 2024.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) a través de la següent adreça de correu electrònic: hola@neusestrada.com

Per exemple:
• Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
• Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
• Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

També podeu presentar:
• Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
• Sol·licitud d’Informació accessible relativa a: o Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons l’establert per l’article 3, apartat 4. o Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través de la següent adreça de correu electrònic: hola@neusestrada.com

CONTINGUT OPCIONAL

Aquest lloc web s’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l’especificació de Pautas d’Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1).

Està dissenyat per a la seva visualització responsiva, de manera que es pugui veure correctament en dispositius com tauletes electròniques i dispositius mòbils.

Així mateix, està dissenyat per poder canviar la mida del text mitjançant els menús definits per a això segons el navegador utilitzat.

També es pot realitzar mitjançant els següents atajos de teclat, prement ambdues tecles alhora:
• Ctrl +: augmentar-lo.
• Ctrl -: disminuir-lo.
• Ctrl 0: restaurar la mida original.

Del mateix mode, si un usuari no disposa de ratolí podrà moure’s pels diferents elements de la pàgina que visita mitjançant el teclat